Makroekonomi

Makroekonomi terimini, 1933 yılında Ragnar Frisch icat etti. Makroekonominin ince- leme konusu, global büyüklükler ve i- lişkiler, yani bir bütün olarak ele alınan ekonominin analizidir. Makroekonomi (üretim, gelir, tüketim, istihdam vb) böylece, hem bireylerin piyasalardaki davranışını (tüketicinin bir mal piyasa- sındaki davranışı, üreticinin bir emek veya serrrıaye piyasasındaki davranışı) inceleyen mikroekonomi'den, hem de mezoekonomi'den ayrılır. Bireyle ulus arasındaki bir ara analiz düzeyine yer- leşmiş olan bu sonuncusu, etkinlik dal- larının (demir-çelik sanayü gibi) davra- nışını inceler. Makroekonomik analizin düzeyi üze- rindeki genel görüş birliğinin ötesinde, bu analizin gerektirdqği yöntem konusun- da da fikir ayrılıkları vardır. Bir görüş mikroekonomi-makroekonomi zıtlığı- nın yanıltıcı olduğunu, çünkü mikroeko- nominin kendini piyasa dengesiyle veya kısmî dengeyle sınırlamadığıru, tam ter- sine, tek amacının piyasalar arasındaki karşılıklı bağımlılığı az çok kavramak ve genel dengeyi, yani bütün mal, emek ve sermaye piyasalarındaki eşzamarılı den- geyi açıklamak olduğunu ileri sürer.

O zaman asıl sorun, iktisadî analizin bu iki dalım birleştiren bağı incelemektir. İkinci bir görüş açısı, makroekonominin hedefinin genel denge değil iktisadî devre olan, özerk birdisiplin olması gerektiğini savunur. Makroekonomi, mikioekonominin dışladığı veya iş işten geçtikten sonra yeniden konusu içine aldığı parayı daha baştan içerir; statik (durağan) olan mikroekonominin tersine, zamanı daha doğrusu belli bir zaman dilimi içerisinde gelişen, bir nitelik kazanan iktisadî olayları dikkate alır. Ayrıca tam bir uyum içinde yaşayan eşit bireylerden oluşmuş, bazı aksaklıklar dışında bunalım nedir bilmeyen ideal bir ekonomi dışında uygulanma olanağı olmayan, ekonominin bütün bir ulus, bölge veya büyük bir pazardaki işlevlerini bütünlüklü olarak göremeyen mikroekonominin tersine, bunalımları ve çatışmalarıyla somut bir ekonominin işleyişini açıklar.
İster düzey ister analiz yöntemi açısından olsun, makroekonomi mikroekonominin öğreti birliğine sahip değildir. Bu alanda at oynatan değişik düşünce akımları vardır. Bunların içinde en eski ve güçlü muhalefet, monetaristlerden ve Keynesçilerden gelmiştir.